وبلاگ ما

آگهي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) ثبت شده به شماره 16771 و شناسه ملي 10260377008

اخبار
0
 آگهي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) ثبت شده به شماره 16771 و شناسه ملي 10260377008 بدینوسـیله بـه اطـلاع سـهامداران محتـرم شـرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام) مـی‌رسـاند جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبان سـهام این شـرکت در روز دوشنبه مورخ 08/01/1401 رأس…

گزارشات مالی شرکت طی سال های 99 و 1400

گزارشات مالی شرکت طی سال های 99 و 1400
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع برای سال مالی 1400 گزارش تفسیری سال 1400 صورتهای مالی سال 1400 پرداخت سود 1400 گزارش هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی 1399 گزارش تفسیری سال 1399 صورتهای مالی سال 1399 پرداخت سود 1399
فهرست